1. 13 người đã thay đổi thế giới

2. Lời Ngỏ

3. Anrê

4. Philip

5. Natanaen

6. Mattheu

7. Gioan

8. Simon

9. Giacobe

10. Giuda

11. Tađêô

12. Tôma

13. Phêrô

14. Giacôbê con ông Giêbêđê

15. Phaolô

16. Máthia

17. Lời Bạt