Lời Chứng Vĩ Đại ...

“Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con” (Mc 1:11)

         “Người đương thời sẵn sàng lắng nghe những nhân chứng hơn là những thầy dạy, hoặc nếu họ có nghe thầy dạy, thì bởi vì chính thầy dạy cũng là những nhân chứng”. Đây là một câu nói có thể gọi là “ bất hủ” được trích Trong Tông Huấn Evangelii Nuntiandi, số 41 của Đức Thánh Cha Phaolô VI. Thì đây: Chúa Nhật lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa quả là một lời chứng hùng hồn cho những người tin.

            Khởi đi từ bài đọc một trong sách Ngôn Sứ Isaia. Lời được Tác giả đã ví von “như mưa tuyết sa xuống từ trời không trở về trời nếu chưa  thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối đâm chồi nảy lộc...” (Is 55:10). Lời của Thiên Chúa, xuất phát từ miệng Người sẽ không trở về với Thiên Chúa nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Thiên Chúa và chu toàn sứ mạng Thiên giao phó. (x. Is 55:11) Lời chính là Đức Giê-su Ki-tô Người là một vị Ngôn Sứ vĩ đại, dưới con mắt của người Do Thái lúc bấy giờ, đầy quyền năng trong lời nói và việc làm (x. Lc 24:19). Là Lời sự sống phát xuất từ Thiên Chúa, đã “nhập thể” sau lời đáp “xin vâng” của Đức Maria. Nay, Lời“nhập thế” khi hòa mình vào dòng người đến xin Gio-an làm phép rửa trong giòng sông Gio-đan. Là con người giới hạn, ai có thể hiểu được mầu nhiệm cao cả này, nếu không được chính Con Thiên Chúa mặc khải cho “như trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối của các ngươi ...chừng ấy” (Is 55: 9).

             Quả thế, Đấng chẳng hề mang tội nơi mình đã tự hạ mình xuống như một tội nhân để cứu chuộc tội nhân. Khi hành động như thế, Đức Giê-su đã đi vào tận cùng của kiếp nhân sinh. Đấng Mê-si-a mà các Ngôn Sứ trong Cựu Ước đã tiên báo, nay bước xuống dòng nước Gio-đan để mở rộng cửa trời, dẫn mọi người vào Đất Hứa đích thực. Nhờ Người trời với đất nay được giao hòa. Đức Giê-su, Người là Con Một yêu dấu của Chúa Cha và hôm nay trên dòng sông Gio-đan, Thần Khí dưới hình chim bồ câu ngự xuống trên Người. Đức Giê-su đã đến mặc khải mầu nhiệm Nước Thiên Chúa, mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

            Vậy làm sao ta có thể nghe và cảm thấu được lời chứng vĩ đại đã vang vọng hơn hai ngàn năm nay? Điều này đòi hỏi mỗi người chúng ta phải có một niềm tin mãnh liệt vào Chúa Cha - Đấng tạo dựng trời đất, Chúa Con – Đấng cứu Chuộc và Chúa Thánh Thần - Đấng không ngừng thánh hóa và làm thay đổi bộ mặt thế giới. Chúng ta đang sống trong thời đại của Chúa Thánh Thần, mỗi người cần mở lòng mình ra để cho Người tác động, nhờ đó mỗi ngày chúng ta thấm nhuần lời Chúa, để lời Chúa biến đổi chúng ta.

            Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con Đức Ki-tô, Vị Lang Quân thống trị Nước Trời, chính người đã lấy nước sông Gio-đan, rửa chúng con sạch muôn vàn tội lỗi và đổ xuống trên chúng con muôn vàn ân sủng. Xin dạy chúng con biết sống xứng với ân sủng mà chúng con đã lãnh nhận, hầu làm cho Nước Chúa ngày càng hiển trị muôn đời. Amen.

 

                                                                                                Hồng Xóm Núi, Fmm.