Giới thiệu HỘI BẢO TRỢ ƠN GỌI PHAN SINH THỪA SAI ĐỨC MẸ

Ý thức được tầm quan trọng của việc đào tạo những “chiến sĩ nước Trời” và đồng thời cũng ý thức rằng tự sức gia đình và nhà Dòng không thể đảm bảo trọn vẹn việc đào tạo các nữ tu tương lai. Chính...