Địa Chỉ

Trụ sở trung ương: Franciscan Missionaries of Mary Generalate (Nhà Trung Ương FMM): Via Giusti 12; 00185 Roma, Italy. Website: http://www.fmm.org

Nhà chính tại Việt Nam:
269 Nguyễn Văn Đậu – Q.Bình Thạnh – Tp.HPM
Tel: (08) 38 940 446