Trực tiếp Thánh lễ truyền chức giám mục cho Đức cha tân cử Phêrô Kiều Công Tùng

Nghi thức Tuyên Xưng Đức Tin của ĐGM tân cử Phêrô Kiều Công Tùng trong giờ Phụng vụ Kinh Chiều đã được cử hành vào chiều ngày 15-5-2023 tại Nhà nguyện Tòa Giám mục Phát Diệm. Và Thánh lễ truyền chức giám mục cho Đức cha tân cử Phêrô Kiều Công Tùng được cử hành vào lúc 07:00 thứ Ba, ngày 16.05.2023 tại quảng trường Phương Đình, Nhà thờ chính tòa Phát Diệm. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho Đức Tân Giám Mục Phêrô và Giáo phận Phát Diệm.

TRỰC TIẾP THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC GIÁM MỤC
CHO ĐỨC CHA TÂN CỬ PHÊRÔ KIỀU CÔNG TÙNG

Ban Truyền thông Giáo phận Phát Diệm

WGPPD (16.05.2023) – Thánh lễ truyền chức giám mục cho Đức cha tân cử Phêrô Kiều Công Tùng được trực tiếp vào lúc 07:00 thứ Ba, ngày 16.05.2023 tại quảng trường Phương Đình, Nhà thờ chính tòa Phát Diệm.

Nguồn: phatdiem.org