Giai Đoạn Bình Minh

Mục tiêu duy nhất của việc mục vụ ơn gọi là giúp cho người trẻ, trong ánh sáng của Thần Khí có thể biện biệt và khám phá lời mời gọi của Thiên Chúa trên mình.

Ơn gọi sống đời tu là một mầu nhiệm thâm sâu. Chúng ta không bao giờ hiểu được ơn gọi cách trọn vẹn. Mục vụ ơn gọi là một sứ vụ của Giáo hội. Sứ vụ này giúp cho dân Chúa ý thức trách nhiệm của mình đối với tất cả mọi ơn gọi.

Mục tiêu duy nhất của việc mục vụ ơn gọi là giúp cho người trẻ, trong ánh sáng của Thần Khí có thể biện biệt và khám phá lời mời gọi của Thiên Chúa trên mình. Vì vậy việc đồng hành và huấn luyện thích hợp là điều cần thiết đối với người trẻ.

Tỉnh dòng FMM Việt Nam có dành riêng một cộng đoàn để đón tiếp các bạn trẻ đến tìm hiểu ơn gọi. Trong thời gian này, các em được giúp học hỏi về giáo lý, nhân bản, được khích lệ học các môn năng khiếu đàn nhạc. Các em có cơ hội tìm hiểu về Cha Thánh Phanxico và Mẹ Sáng Lập Dòng. Ngoài ra, các em còn tham gia sinh hoạt xã hội, thăm viếng bệnh nhân tâm thần và HIV. Đặc biệt được đồng hành sâu sát hơn, giúp khám phá bản thân và động lực ơn gọi.

Các em có cơ hội tham gia vào đời sống cộng đoàn: soạn Phụng Vụ, làm bếp, chơi chung. Trước khi bước vào giai đoạn tiền tập viện, các em được tham dự khóa Anh Văn tập trung và khóa biện biệt ơn gọi để gia nhập Tiền Tập Viện.

Giai đoạn này là giai đoạn cơ bản trong tiến trình của một ơn gọi. Do đó, không có thời gian giới hạn cho giai đoạn này.