Cầu nguyện cho Ông cố Gioakim

Xin chị em hiệp thông với gia đình chị Maria Xuân Lan (Tỉnh dòng Hồng Kông-Macao) dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Ông cố Gioakim sớm được về hưởng Tôn nhan Chúa.

R.I.P.

Ông cố Gioakim Nguyễn Xuân Bốn, Ba của chị Maria Xuân Lan (Tỉnh dòng Hồng Kông-Macao) vừa được Chúa gọi về vào lúc 22g30 ngày Chúa Nhật 20/01/2019 tại Tân Bắc – Đồng Nai. 

- Nghi thức tẩn liệm vào lúc 15g30 ngày 21/01/2019 tại tư gia.

- Thánh lễ an táng lúc 09 giờ sáng thứ tư ngày 23/01/2019 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Bắc – GP. Xuân Lộc.

Xin chị em hiệp thông với gia đình chị Maria Xuân Lan dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Ông cố Gioakim được sớm về hưởng Tôn nhan Chúa.

Chân thành cám ơn chị em.

FMM/VN