Anh Julio César Bunader là Tân Phó Tổng Phục vụ

Anh Julio César Bunader thuộc Tỉnh dòng Mông Triệu tại Argentina. Những nhiệm vụ trước kia anh đã chu toàn là Giám tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giám tỉnh UCLAF và Cono Sur, Cố vấn Tỉnh dòng, Phụ tá Tổng Kinh lý, giúp việc huấn luyện khởi đầu, thừa tác vụ giáo xứ, trung tâm giáo dục, Hiệu trưởng Viện Thần học Phan sinh; Khoa trưởng khoa phan sinh, và giáo sư thần học luân lý.

Anh Julio César Bunader là Tân Phó Tổng Phục vụ

Anh Julio César Bunader là Tân Phó Tổng Phục vụ của Dòng Anh Em Hèn Mọn ‘ad complendum sessenio’ (để hoàn tất nhiệm kỳ sáu năm). Anh sinh tại Mendoza (Argentina) vào năm 1961 và vào nhà tập năm 1984; khấn tạm năm 1985; khấn trọn năm 1988; và thụ phong linh mục năm 1992. Anh thuộc Tỉnh dòng Mông Triệu tại Argentina.

Những nhiệm vụ trước kia anh đã chu toàn là Giám tnh, Chủ tịch Hội đồng Giám tỉnh UCLAF và Cono Sur, Cố vấn Tỉnh dòng, Phụ tá Tổng Kinh lý, giúp việc huấn luyện khởi đầu, thừa tác vụ giáo xứ, trung tâm giáo dục, Hiệu trưởng Viện Thần học Phan sinh; Khoa trưởng khoa phan sinh, và giáo sư thần học luân lý.

Học vị: Giáo sư triết, Cử nhân Thần học, Thần học luân lý (Alfonsianum – Roma). Anh Julio đã phục vụ trong tư cách Tổng Cố vấn trước khi kế nhiệm Anh Michael Perry, OFM, người đã được bầu chọn là Tổng Phục vụ vào tháng 5/2013.

Hình ảnh: Hội đồng Dòng tại Specco miền Narni (một ẩn viện phan sinh) để cầu nguyện và bầu chọn Tân Phó Tổng Phục vụ OFM.

Theo ofmvn.org