Bề Trên FMM Tại Việt Nam: Thérèse Cao Thùy Dung

Bề trên tại các khu vực hợp tác với Bề trên miền dòng trong trách nhiệm quản trị, suy nghĩ để mưu ích chung, linh hoạt đời sống thiêng liêng và tông đồ của Miền Dòng.

Bề Trên đương nhiệm tại Việt Nam là chị: Thérèse Cao Thùy Dung. Chị đã giữ vai trò đặc trách Bình Minh từ năm 2006 - 2015. Chị tiếp tục tham gia trong công tác huấn luyện với cương vị là đặc trách khấn tạm từ 2015 - 2018. Chị giữ vai trò cố vấn tỉnh dòng từ năm 2018 - 2023. Và chị được chọn làm Bề trên tại Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2027.